കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ പെര്‍മിറ്റ് അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങള്‍