സേവനാവകാശ നിയമം

2012-ലെ സംസ്ഥാന സേവനാവകാശ നിയമം (2012-ലെ 18) 01/01/2013-ലെ സ.ഉ (എം.എസ്) നമ്പര്‍ 03/2013/തസ്വഭവ. പ്രകാരവും കേരള സംസ്ഥാന സേവനാവകാശം (Removal of Difficulties) ഉത്തരവ്  ജി.ഒ. (പി) നമ്പര്‍ 14/2013/പി.ആന്‍റ് എ.ആര്‍.ഡി 20/04/2013-ലെ കേരള സംസ്ഥാന സേവനാവകാശ നിയമം 2012 (18/06/2012) വകുപ്പ് മൂന്നിലെ ദേഭഗതി പ്രകാരവും ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് അനുസരിച്ചും സംസ്ഥാനത്തെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നിന്നും നല്‍കിവരുന്ന സേവനങ്ങള്‍, നിര്‍ദ്ദിഷ്ട സമയപരിധി, നിയുക്ത ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍, ഒന്നാം അപ്പീല്‍ അധികാരി, രണ്ടാം അപ്പീല്‍ അധികാരി എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊളളിച്ചുള്ള വിജ്ഞാപനം.