വോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍നിന്നും മരണപ്പെട്ടതുകാരണവും ഡബ്ള്എന്‍ട്രി കാരണവും നീക്കം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടവരുടെ കരട് ലിസ്റ്റ്