വിലാസം

MUKKAMMUNICIPALITY

MUKKAM PO-673 602

PHONE : 0495-229 7132

KOZHIKODE DISTRICT

KERALA.

E-mail: mukkammunicipality@gmail.com

 

മുക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി

മുക്കം പി ഒ -673 602

ഫോണ്‍ 0495-229 7132

കോഴിക്കോട് ജില്ല

കേരളം