ഇ-ഫയലിംഗ്

 
വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷന്‍ (പൊതു)
 
പേരു ചേര്‍ക്കല്‍ (ജനന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്)
 
കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ പെര്‍മിറ്റ്‌ (സങ്കേതം)
 
പെന്‍ഷന്‍ അപേക്ഷ